วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจการคณะกรรมการมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่นกำกับดูแลการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

พันธกิจ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย และกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินบทบาทด้านนโยบาย แผน มาตรฐาน การบริหาร การพัฒนาทรัพยากร และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารและองค์กรภายในมหาวิทยาลัยในด้านข้อมูลข่าวสารและกิจการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสภามหาวิทยาลัย

3. ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของสภามหาวิทยาลัย