ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ อธิการบดี

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ) 29 กันยายน 2542
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ) 14 มิถุนายน 2538
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พระนคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เลย และอุดรธานี (รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง) 14 ธันวาคม 2547
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์) 27 พฤษภาคม 2552
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.เกษม บำรุงเวช) 17 มิถุนายน 2558

โปรดเกล้าฯ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 10 ธันวาคม 2560
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 8 มกราคม 2560
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) 1 เมษายน 2559
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ) 19 กุมภาพันธ์ 2559
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย) 11 พฤศจิกายน 2551
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 31 สิงหาคม 2555
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 10 เมษายน 2556