อธิการบดี

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ)
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ)
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พระนคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เลย และอุดรธานี (รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.เกษม บำรุงเวช)