คำสั่งสภา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งงคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 14/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2561 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราย นายเกษม บำรุงเวช
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2561 เรื่อง ให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2560 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุและปรับอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรีอนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 22/2560 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 23/2560 เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2559 เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่11/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่12/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 13/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 14/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 15/2559 เรื่อง ให้รองอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 16/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 17/2559 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 19/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 20/2559 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 21/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2558 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไข)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการสรรหาอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2557 เรื่อง แต่งตสั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 29/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 31/2557 เรื่อง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 32/2557 เรื่อง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการไปราชการ (เพิ่มเติม)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 28/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่าง ๆ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 29/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 30/2556 เรื่อง แต่งตั้งให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 31/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 32/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 33/2556 เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 34/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 35/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 36/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 37/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2555  เรื่อง  ยกเลิกและเพิกถอนวุฒิการศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา (ก.บ.ม.) ที่แต่งตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552 – 2554
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่าง ๆ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงรักษาการเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งตั้งอนุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบด
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) ที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 25/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 28/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 29/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 30/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 31/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 32/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2551 เรื่อง อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2551 เรื่อง อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2551 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ