มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2562
1. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
2. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
3. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
4. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
5. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
6. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562
7. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
8. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
9.มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2562
10.มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562
11.มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

 

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2561
1. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
2. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
3. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
4. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
5. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
6. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
7. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
8. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
9. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
10. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

11. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
12.มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
13. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2560
1. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
2. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
3. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
4. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
5. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
6. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
7. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
8. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
9. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
10. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
11. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
12. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
13. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
ติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555