มติสภา พ.ศ. 2559

 1. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 2. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
 3. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
 4. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
 5. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
 6. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
 7. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
 8. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
 9. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
 10. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
 11. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
 12. มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559