มติ ก.บ. 2559

 1. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 2. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
 3. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
 4. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
 5. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
 6. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
 7. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
 8. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
 9. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
 10. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
 11. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
 12. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559