ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ : 0-3532-4176 โทรสาร 0-3532-4176

  • งานกิจการคณะกรรมการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  • ชั้น 1 อาคารศรีอโยธยา (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • โทร. 0-3532-4176 ต่อ 1900,  1911,  1912, 1913, 1914   โทรสาร 0-3532-4176
  • เว็บไซต์ : http://councils.aru.ac.th