ระเบียบ

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2562
1. ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2562
2. ว่าด้วย เครื่องแบบเครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2561
1.  ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
2.  ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
3.  ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4.  ว่าด้วย การยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
5.  ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561
6.  ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีออยุธยา พ.ศ. 2561
7. ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
8. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
9. ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2561
10. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2560
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนสำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาเงิน และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2560  
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2560  
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560  
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2560  
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2559
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกมหาวิทยาลัยในการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 พ.ศ. 2559
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 ♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2558
1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2558
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2558 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558  
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2557
1ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2557
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างครูโรงเรียนสาธิต ด้วยเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมการเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2557

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2556
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2556
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2556
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2556
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2555
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้จากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2554
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2554
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2554

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2553
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะ เข้า – ออก และการจอดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2553
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2552
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้จ่ายค่าอุดหนุน ประเภทงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2551
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2551
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดบริการและการจัดการรายได้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2551
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2551
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2551
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2551
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2551
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2550
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2550  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนและหลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการส่งนักศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ พ.ศ. 2550

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2549
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2549 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2549
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเพิ่มค่าจ้างแก่บุคลากรอัตราจ้างโรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548

♦ ระเบียบปี พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเพิ่มค่าจ้างแก่บุคลากรอัตราจ้างโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2547