บุคคลากร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. การจัดประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
3. ประสานและอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. จัดทำงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
5. ศึกษา รวบรวม จัดเก็บรักษา วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

6. ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย