ประกาศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การโปรดเกล้าฯ อธิการบดี
1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2542
2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2538
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พระนคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เลย และอุดรธานี (รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2547
4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.เกษม บำรุงเวช) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การโปรดเกล้าฯ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
1.  เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
2. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

3. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
4. เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
5. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

6. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3)

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
1. เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
2. รื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
เรื่อง กำหนดชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
1. เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกวุฒิการศึกษา ฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
2. เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
3. เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
4. เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
5. เรื่อง เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
6. เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
7. เรื่อง
กำหนดชื่อวารสานทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
1. เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556
2. เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
1. เรื่อง การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ) พ.ศ. 2555
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
เรื่อง ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
1. เรื่อง ผลการคัดเลือก คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
2. เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมัคร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา