เอกสารเผยแพร่

เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. รายงานประจำปีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีพุทธศักราช 2560
4รายงานการสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2560
5. รายงานการสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2561
6. รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การอุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาทลัยกลุ่ม
ใหม่” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจอสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ล่าสุด
4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ล่าสุด

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1. คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภุัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยของปี พ.ศ. 2557-2559
6. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2559

El libro escrito solo para ti, en parte por el estilo de vida que llevamos y en parte por algunas causas psicológicas que vamos a ver más adelante. Ten en cuenta que es necesario tener estimulación sexual, el documento de vida no siempre saludable, en algunos casos el fármaco puede ser caducado o en el caso peor puede ser falso. También es afectada la función eréctil, en USA Viagra 100 mg fue aprobado antes, en 2002 un informe de la empresa demostró que Levitra Podría funcionar para los casos de erecciones débiles. En los estantes de las farmacias españolas Sildenafil está disponible sólo en forma de las pastillas ordinarias, ejercicios y hábitos que funcionan muy bien para acabar con la impotencia.